Miễn trừ trách nhiệm

Bằng việc truy cập và sử dụng website withtrader.com, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào. Và bạn đồng ý rằng mỗi lần truy cập vào website withtrader.com , bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.

Tất cả thông tin đăng tải trên website withtrader.com đều mang tính tham khảo, gợi ý. Bạn không nên xem đây là tư vấn chuyên môn, kiến thức chuyên môn hoặc tương tự.

Nội dung đăng tải trên trang web withtrader.com là tập hợp những thông tin, kiến thức, quan điểm, kinh nghiệm cá nhân,… được người viết đúc kết trong quá trình tiếp xúc, học hỏi, tìm hiểu từ nhiều nguồn khác nhau.

Chúng tôi không đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến chính trị, tôn giáo hay các vấn đề tương tự.

Một số liên kết (link) trong website này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh hay tính sẵn có của các website được liên kết đến.

Khi bạn tham khảo thông tin trên website withtrader.com, bạn đồng ý sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng các thông tin mà bạn cho là đáng tin cậy và phù hợp.

Bạn đồng ý rằng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về các kết quả đạt được cũng như những tổn thất của bản thân bạn khi tham khảo hoặc thực hiện theo bất kỳ thông tin hay gợi ý nào được đăng tải trên trang web này.

Trong mọi trường hợp nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc sử dụng website này.

Chúng tôi liên tục thực hiện các giải pháp để giữ cho website này luôn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp bất khả kháng liên quan đến kỹ thuật như đường truyền, hosting… khiến website ngưng hoạt động đột ngột, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách tự nguyện.